Jump to content

DALINIO FINANSAVIMO TAISYKLĖS


efrendas

Recommended Posts

Kam įdomu apie dalinio finansavimo taisykles perkant naujus traktorius ir kombainus.

2003 m.balandžio 02 d. informacija

PATVIRTINTOS ŪKIŲ MODERNIZAVIMO DALINIO FINANSAVIMO TAISYKLĖS

Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis 2003 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D – 109 patvirtino ūkių modernizavimo dalinio finansavimo taisykles.

Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir informacijos departamento Infrastruktūros ir agroserviso skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Burneika, pagal šias finansavimo taisykles paramos gavėjais laikomi žemės ūkio veiklos subjektai, išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus), kurios remiamos pagal Kooperacijos plėtros tikslinio finansavimo 2003 m. taisykles. Kompensuotinos šios einamųjų metų investicijos: traktoriai; javų, linų, uogų skynimo, bulvių, cukrinių runkelių kombainai.

Kaimo rėmimo programos lėšomis perkant naujus traktorius ir kombainus, kompensuojama 20 procentų (jauniesiems, iki 40 metų, ūkininkams – 25 procentai) įsigijimo išlaidų. Bendra kompensacijos suma vienam paramos gavėjui pagal vieną paraišką negali būti didesnė kaip 30 tūkst. Lt. Atsižvelgiant į paramos gavėjų skaičių ir lėšų poreikį, kompensacijos dydis per metus gali būti keičiamas. Pagal šias taisykles einamaisiais metais gali būti tvirtinama tik viena paramos gavėjo paraiška paramai gauti.

Visas taisykles rasite čia: http://www.zum.lt/min/Informacija/dsp_n ... =1&list=10

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

  • po 2 savaičių...
Aciu uz naudinga informacija,gal kas ta programa pasinaudojote?

Nedekok cia labai pasenusi info. Cia buvo 2003 m. kas metai keiciasi kompensuojama suma ir procentai. siais metai kiek zinau dar ne galutinai patvirtinta bet bus kompensuojama uz isigytus traktorius 10% jauniems ukininkams iki 40m 15% ir suma bus ne daugiau 10000Lt ir 15000Lt. Cia tik preliminarus skaiciai. Jei domina sia info galesiu imesti kaip tik bus patvirtintos ukiu modernizavimo taisykles 2006m

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

  • po 1 mėnesio...

Va stai dbar yra ptvirtintos siu metu taisykles.

PARAMOS ūkiAMS modernizuOTI 2006 metais

TAISYKLĖs

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paramos ūkiams modernizuoti 2006 metais pagrindiniai tikslai:

1.1. didinti ūkių, galinčių konkuruoti Lietuvos ir užsienio rinkose, veiksmingumą;

1.2. sudaryti geresnes sąlygas žemdirbiams apsirūpinti žemės ūkio technika.

2. Šie tikslai atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72–3009) bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. VIII-1728 (Žin., 2000, Nr. 50-1435), IV skyriaus ,,Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo kryptys“ 1 punkto ,,Investicijos į ūkius, jų modernizavimas ir veiklos įvairinimas“ nuostatas.

II. FINANSAVIMO KRYPTIS

3. Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšos naudojamos iš dalies atlyginti naujų traktorių ir naujų savaeigių ar prikabinamųjų javų kombainų įsigijimo išlaidas, padarytas nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. spalio 20 d. Traktorių įsigijimo išlaidos kompensuojamos be prikabinamųjų mašinų ar kitų įrenginių.

III. Paramos gavėjai

4. Paramos gavėjai – žemės ūkio veiklos subjektai, išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus).

IV. Paramos dydis

5. Nupirkus naujus traktorius, naujus savaeigius ar prikabinamuosius javų kombainus, atlyginama 20 procentų (jauniesiems (mokėjimo paraiškos pateikimo metu ne vyresniems kaip 40 metų) ūkininkams – 25 procentai) įsigijimo išlaidų.

6. Bendra paramos suma vienam paramos gavėjui pagal vieną mokėjimo paraišką už naują traktorių negali būti didesnė kaip 10 tūkst. Lt (jauniesiems (mokėjimo paraiškos pateikimo metu ne vyresniems kaip 40 metų) ūkininkams – 15 tūkst. Lt). Paramos suma vienam paramos gavėjui pagal vieną mokėjimo paraišką už naują savaeigį ar prikabinamąjį javų kombainą negali būti didesnė kaip 30 tūkst. Lt. Atsižvelgiant į paramos gavėjų skaičių ir lėšų poreikį kompensacijos dydis gali būti keičiamas.

7. Pagal šias taisykles einamaisiais metais gali būti teikiama tik viena paramos gavėjo mokėjimo paraiška paramai gauti ir tik už vieną žemės ūkio technikos vienetą.

V. ATLYGINAMOS LĖŠOS

8. Parama skiriama naujų traktorių ir naujų savaeigių ar prikabinamųjų javų kombainų įsigijimui iš dalies padengti. Traktorių varikliai turi atitikti reikalavimus, nurodytus 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 74/150/EEB (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. vasario 21 d. Komisijos direktyva Nr. 2005/13/EB). Traktoriai turi turėti gamintojo arba jo įgalioto atstovo išduotus atitikties sertifikatus, patvirtinančius, kad traktorių variklių išmetamų teršalų kiekiai neviršija nustatytų normų.

VI. NEATLYGINAMOS LĖŠOS

9. Pagal šias taisykles nebus atlyginama:

9.1. banko, draudimo išlaidos, pridėtinės vertės ir kiti mokesčiai, delspinigiai;

9.2. lėšos, skirtos įsigyti žemės ūkio technikai lizingo būdu, jeigu technika netapo pirkėjo nuosavybe nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. spalio 20 d.;

9.3. trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos.

VII. Tinkamumo kriterijai

10. Paramos gavėjas pripažįstamas tinkamu paramai gauti, jeigu jis atitinka šiuos kriterijus:

10. 1. ūkinę veiklą vykdo kaimo vietovėje;

10.2. neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos;

10.3. neturi skolos Valstybinio socialinio draudimo fondui;

10.4. žemės ūkio techniką nuosavybės teise įsigijo (visiškai apmokėjo pardavėjo išduotą sąskaitą – faktūrą / PVM sąskaitą - faktūrą arba neapmokėta pinigų suma atitinka paramos sumą, prašomą pervesti į pardavėjo sąskaitą) laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. spalio 20 d.;

10.5. įsigyto traktoriaus variklio išmetamų teršalų kiekiai neviršija nustatytų normų;

10.6. trejus paskutinius metus negavo paramos naujo traktoriaus ar naujo javų kombaino pirkimui iš SAPARD, Struktūrinių fondų ar iš nacionalinio biudžeto lėšomis finansuotų programų;

10.7. šių taisyklių 16 punkte nustatytais terminais pateikė 11 punkte nurodytus dokumentus;

VIII. DOKUMENTŲ TEIKIMAS

11. Žemės ūkio veiklos subjektai, įsigiję 3 punkte nurodytą žemės ūkio techniką ir norintys gauti paramą šių taisyklių 16 punkte nustatytais terminais, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kontrolės departamento teritoriniam skyriui (pagal registracijos vietą) pateikia:

11.1. mokėjimo paraišką paramai gauti;

11.2. ūkininkas - ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą;

11.3. įmonė - įmonės registravimo pažymėjimą ir įmonės įstatus;

11.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki mokėjimo paraiškos pateikimo dienos, jeigu pažymos teikėjas nenumatęs kito galiojimo termino) apie įsiskolinimą Lietuvos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija;

11.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus pažymą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki mokėjimo paraiškos pateikimo dienos, jeigu pažymos teikėjas nenumatęs kito galiojimo termino) apie skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

11.6. pardavėjo išduotos sąskaitą - faktūrą arba PVM sąskaitą – faktūrą;

11.7. mokėjimo dokumentus, patvirtinančius apmokėjimą už atliktą investiciją (banko pavedimas, patvirtinto banko sąskaitos išrašas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos išlaidų orderio kvitas, kasos aparato čekis);

11.8. gamintojo arba jo įgalioto atstovo išduotą naujo traktoriaus atitikties sertifikatą;

11.9. žemės ūkio technikos registracijos dokumentą (jeigu technika registruojama) arba savivaldybės specialisto, atsakingo už žemės ūkio technikos valstybinę priežiūrą, pažymą apie technikos įsigijimą;

11.10. lizingo sutarties mokėjimo grafiko ir lizingo sutarties pabaigos aktą (jeigu žemės ūkio technika įsigyta lizingo būdu).

11.11. prašymą dėl skirtos paramos pervedimo įmonės, pardavusios žemės ūkio techniką, sąskaitą, suderintą su šia įmone (jeigu paramos gavėjas pageidauja paramos sumą pervesti į įmonės, pardavusios žemės ūkio techniką, atsiskaitomąją sąskaitą banke).

12. Agentūrai pareikalavus, paramos gavėjas teikia kitus dokumentus, susijusius su šių taisyklių įgyvendinimu.

13. Juridinių asmenų pažymos turi būti su įstaigos vadovo parašu ir antspaudu.

14. Jeigu pateikiami dokumentai, išduoti gamintojo įgalioto atstovo, turi būti pridedami ir įgaliojimą patvirtinantys dokumentai.

15. Paramos gavėjas Agentūrai teikia dokumentų originalus arba kopijas ir jas paliudijančius originalus. Jeigu dokumento originalas yra nevalstybine kalba, kartu pateikiamas kompetentingos institucijos vertimas į valstybinę kalbą.

16. Mokėjimo paraiškos ir dokumentai teikiami Agentūros Kontrolės departamento teritoriniams skyriams nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. iki 2006 m. spalio 20 d.

IX. PARAMOS SKYRIMO ADMINISTRAVIMAS

17. Agentūra, atlikusi pirminį dokumentų surinkimą, įvertinimą ir kontrolę iki 2006 m. lapkričio 15 d. informuoja Žemės ūkio ministeriją apie gautas mokėjimo paraiškas paramai gauti ir pateikia jai paraišką dėl lėšų pervedimo.

18. Paramą patvirtintiems paramos gavėjams Agentūra perveda tik gavusi lėšas iš Žemės ūkio ministerijos.

X. ATSAKOMYBĖ

19. Už dokumentų ir duomenų, suteikiančių teisę gauti paramą, teisingumą atsako juos pateikę pareiškėjai.

20. Subjektai, gavę paramą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtos paramos gavimo, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Minėti subjektai, Agentūrai pareikalavus, nustatytais terminais privalo grąžinti Agentūrai neteisėtai gautą paramos sumą.

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

  • po 1 mėnesio...
o jeigu pvz traktorius 100000 litu tai 20% bu 20000 litu o tai jau virsija 10000 litu tai reiskias kad gausi tik 10000 litu ar gerai supratau? :icon-confused:

Taip teisingai supratai, traktoriu gali pirkti ir uz 200000 taciau kompensuos tik 10 arba 15% ir ne daugiau nei 10000 ar 15000lt.

Kombainui analogiskai pagal procentus

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

  • po 2 mėnesių...
  • po 1 metų...

Sukurkite paskyrą arba prisijunkite

Rašyti gali tik prisijungę nariai

Sukurti paskyrą

Užsiregistruokite, tai užtruks tik akimirką!

Registruotis

Prisijungti

Jau turi paskyrą? Prisijunk!

Prisijungti


×
×
  • Create New...